1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), atliekant užsakymą šioje internetinėje sveitainėje, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymu – pirkimu – pardavimu asgyvenu.lt internetiniame tinklapyje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo asgyvenu.lt puslapyje metu ir, norėdamas užsakyti prekes šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes iš įmonės UAB VIAMEDPHARMA Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo duomenis arba tiesiogiai susisiekiant su UAB VIAMEDPHARMA darbuotojais telefonu arba el. paštu;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1.1. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens ir įmonės duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens duomenis, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi prekių užsakymo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje asgyvenu.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais pagal Pardavėjo patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  1. Pirkimas, pardavimas, grąžinimas

3.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti pasirinktinai prekes, esančias didmeninės prekybos sandėliuose, pagal išankstinį užsakymą ar susitarimą.

3.2. Pirkėjas pasiima prekes iš Pardavėjo sandėlio arba Pardavėjas gali pristatyti prekes savo transportu arba per kurjerių tarnybas.

3.3. Kiekvienai parduodamai prekių partijai Pardavėjas išrašo Pirkėjui  PVM sąskaitą-faktūrą.

3.4. Nesant pasirašius bendradarbiavimo / pardavimo pirkimo sutarties (toliau „Sutartis“) Pirkėjui išrašoma išankstinė PVM sąskaita-faktūra. Prekės išduodamos /  pristatomos gavus mokėjimą.

3.5. Pasirašius bendradarbiavimo/ pardavimo pirkimo Sutartį Pirkėjas už paimtas prekes privalo apmokėti Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pasiėmimo datos, t.y. PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, kainomis nurodytomis PVM sąskaitoje-faktūroje pavedimu arba grynais. Jeigu Pirkėjas pažeidžia nurodytų dienų terminą bent 1 diena, naujos prekių partijos jam neišduodamos. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, privalo atlyginti  Pardavėjui išlaidas, patirtas neteismine tvarka išieškant skolą (advokatų, skolų išieškojimo firmų samdymo išlaidos ir kt.).

3.6. Pirkėjas, laiku neapmokėjęs už paimtas prekes, sutinka mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo visos laiku neapmokėtos sumos.

3.7. Jeigu Pirkėjas laiku neapmoka už prekes, Pardavėjas pasilieka galimybę atsiimti nerealizuotas prekes. Atskiru tarpusavio susitarimu Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjui nerealizuotas ar neturinčias paklausos prekes – tvarkingas, originaliame įpakavime, bet ne vėliau kaip per 90 dienų po šių prekių gavimo iš Pardavėjo.

3.9. Prekių grąžinimai turi būti iš anksto suderinti su už grąžinimus atsakingu asmeniu, pateikiant elektroniniu paštu info@asgyvenu.lt grąžinimo dokumento kopiją. Grąžinimas laikomas pilnai priimtu tik nuo to momento, kai jį pasirašo už grąžinimus atsakingas įmonės asmuo. Atsiradus bet kokiems kainos ar prekės neatitikimams, Pirkėjas besąlygiškai įsipareigoja priimti prekes atgal.

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Bendrovė turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir elektroninę prekybą be atskiro įspėjimo.
5.3. Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4. Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
5.5. Bendrovė įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
5.6. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio katalogo asgyvenu.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  1. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei asgyvenu.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

7.6. Šalys įsipareigoja saugoti bet kokios informacijos apie bendrą veiklą konfidencialumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, kurie galėtų ją panaudoti konkurenciniais tikslais. Pažeidusi šį įsipareigojimą, šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai 1500 € baudą.

  1. Informacijos siuntimas

8.1.Bendrovė visus pranešimus (taip pat ir reklaminę informaciją) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.